ภาควิชาธรณีวิทยา
บุคลากร

อาจารย์ อาจารย์เกษียรอายุ บุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1 ชั้่นปีที่ 2 ชั้นปี่ที่ 3 ชั้นปีที่ 4

pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
กันตภณ
สุระประสิทธิ์
4832701423
supercondom007@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
จอมขวัญ
ฟักพันธ์
4832702023
i_kwan@msn.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
จักกริช
ยิ่งยืน
4832703723
The_ghostgang@gotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ฉัตรลดา
มาลาศรี
4832705023
fantastic_jee@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชวิน
วรรณประเสริฐ
4832706623
water_geosci@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชุติมา
หนูดำ
4832707223
-
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ทิวาพร
พลสิทธิ์
4832708923
Cho_colate1771@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ธนัญชัย
กรีประเสริฐกุล
4832709523
sk_Jedilenight@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
เบญจวรรณ
กลิ่นแก้ว
4832711723
-
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิญญา
ใจทัน
4832712323
nickyyui@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปิยวรรณ
จันทไช้
4832713023
doodd_pj@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปิยะพร
อัคนิจ
4832714623
sakura_ngi@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
พัชราพรรณ
สุทธศรี
4832715223
sutthasri@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
พิชญ์สินี
มนตรีสถิตย์
4832716923
divizion_zapzaa@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
พิมพิชชา
เตียวพานิช
4832717523
compich_cha_rukmanoy@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
พิมพ์ลดา
วีระพงษ์วัฒนา
4832718123
zinsygirl_mai_@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ภัทรา
เสิศอัศวพล
4832719823
pahappy45@hotmaill.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
มงคล
ยศม้าว
4832720323
Tomer_86@hotmail.com
ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
มินชญา
ตังวีระสิงห์
4832721023
ann_rukan@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
รวีพร
เชื้อผู้ดี
4832722623
nooy_pharmacy@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
วนัชวรรณ
ฮันแย็ก
4832723223
aampous_wanad_m_@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
วสันต์
กองเพิ่มพูล
4832724923
wason_b@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
วสันต์
ป๊อกหลง
4832725523
wason_pok_ton@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
วีณาวดี
บาเหะ
4832727823
mew_35@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศิรกุล
กาญจนปฐมพร
4832729023
GeoPoon_hub@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
สิริกันยา
นันทโพธิ์เดช
4832731223
chanicha_nun@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
สุขุมาล
กอบแก้ว
4832732923
umpimp_ana@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
สุชีรา
ไทยทองหลาง
4832733523
pamcu_72@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
อริญชย์
แสงสวย
4832735823
dnibaku_w@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
อลงกต
ฝั้นกา
4832736423
kot_at@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
อลิศรา
ประเสริฐยิ่ง
4832737023
koy48_1@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาวีพรรณ
อินทามระ
4832738723
a_phelandra@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
์์เอกภาพ
พูลสวัสดิ์
4832739323
zexoroxer@hotmail.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์
pic ชื่อ
นามสกุล
รหัส
email
อาจารย์ที่ปรึกษา
เบญจพร
โพธิ์ธานี
4732860423
xtinaxcite@yahoo.com
ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์์


#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
คณะวิทยาศาสตร์
- บัิณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันวิทยาบริการ
- ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

#เครือข่าวธรณีวิทยา
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ม. สงขลานครินทร์
- มหาวิทยาัลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ม. เทคโนโลยีสุรนารี

#หน่วยงานรัฐบาล
- กรมทรัพยากรธรณี
- กรมชลประทาน
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต
- สมาคมธรณีวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

#หน่วยงานอิสระ
- ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศ
เพื่อประเทศไทย

-สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมนีและเครื่องประดับ
แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพ
10330  โทร 0-2218-5442สาขาโลกศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย