นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โลกศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กัญชลิกา แก้วสระแสน

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

ชลิตา รุ่งเรือง

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

ศิรินาถ สว่างสุข

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

นัทวิชญ์ คุ้มวิจัยรัตน์

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

วรภพ ทองเสม

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

อัสสุมา สายนาคำ

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

ศุภวิชญ์ เฟื่องฟู

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

อภิวัฒน์ อินทิยโกเศศ

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี รักเกียรติ จันทร์สอน

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

อรธิมา แย้มชุติ

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์

พัชรพร เงินเกิด

หลักสูตรปริญญาโท โลกศาสตร์