นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ธรณีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ทัศนา เจตน์อนันต์

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

สุธารัตน์ สีรอด

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

อรุณี การะเกตุ

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

กาญจน์ เผื่อนทอง

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

วรัตน์ชนก สุวรรณมณี

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

จณิสตา จันสม

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ธัญชนก กาวิเนตร

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ธีรรัฐ พฤทธเมธวิสุทธิ์

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

วรกมล นัดนะรา

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

วริษฐา แก้วพุกัม

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ธนพรรษ พิเชฐโสภณ

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ศิรวัชร์ อุดมศักดิ์

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ถนัด สร้อยซา

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ศุภรัตน์ พรหมวงศ์นันท

Gemstone/Corundum in Thailand

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

บวร อุบลฉาย

Quality improvement of Zicon from Preah Vihear by heat treatment

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ปัณณรุจน์ เอกภัทรไพบูลย์

Petrogeochemistry / Granitic rocks / Sukhothai and Loei fold belts

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

เกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์

Groundwater vs Landfill

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ของขวัญ ถูกจิตร

Geophysics using MASW and Electrical resistivity

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

เปรมวดี ไตรตั้งวงศ์

Earthquake and aftershock

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

ศนันญา เยาวขันธ์

Earthquake and aftershock

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา

Doan Thi Anh Vu

Gemstone/Corundum in Vietnam

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา

นิคม ชัยวงศ์แสน

Fluvial processes/ Sedimentology/ Stratigraphy

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา

จิดาภา ภูส่งสี

Rift tectonic – stratigraphy

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา

ณัฐพล ศรีนาค

Mae Moh mine / coal beds / Miocene

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา


บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก สาขา ธรณีวิทยา

 • ดร.พีรสิทธิ์ สุรเกียรติชัย (2560)
  Paleoenvironments / Quaternary dating / Southern Thailand
 • ดร.ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ (2560)
  Mine / AMD / sulfide
 • ดร.อลงกต ฝั้นกา (2560)
  Petrogenesis / geothermobarometry / geochronology
 • ดร.ปาริสา นิ่มเนตร (2561)
  Fluvial geomorphology / sedimentology / Shallow geophysical survey

หลักสูตรปริญญาโท สาขา ธรณีวิทยา

 • Maminirina Andrianarimanana (2560)
  Mineral deposit/ Skarn / Khao Lek
 • ปวีณา กิจบุตราวัฒน์ (2560)
  Diatomite / Adsorption / Arsenic
 • ศศิมุกด์ โชคชัย (2560)
  Ground Source Heat Pump / Thermal exchange / Renewable energy
 • รัชดาภรณ์ จินตประสาท (2560)
  Soil amplification / Earthquake / Geophysics
 • กมลลักษณ์ ถนัดกิจ (2560)
  Gold deposit / Bolikhamxai district / Laos PDR
 • ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ (2560)
  Safeyield / Groundwater Modelling
 • ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา (2559)
  Gastropoda / Late Palaeozoic / Permian
 • ถิรวุฒิ ณ ลำปาง (2559)
  Structural Geology / Microstructural Geology / Wang Nam Khiao
 • สถาปนา กองเซ็น (2559)
  Ancient storm deposits / Gulf of Thailand / washover sediment
 • กุลวธู ฤทธิเดช (2559)
  Coal petrography, macerals and depositonal environment
 • วัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี (2559)
  Nitrate / Source / Saraburi
 • อภิวุฒิ วีรวินันทนกุล (2561)
  Fission track dating / Khorat Plateau / Siliciclastic Rocks