นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ศุภรัตน์ พรหมวงศ์นันท

Gemstone/Corundum in Thailand

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 1

บวร อุบลฉาย

Quality improvement of Zicon from Preah Vihear by heat treatment

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 1

ทศพล โสพิลา

Capture zone / MODFLOW / groundwater modeling

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

ปัณณรุจน์ เอกภัทรไพบูลย์

Volcanic rock / stratigraphy / mineral deposit

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

Maminirina Andrianarimanana

Mineral deposit / epithermal / Khamkhet Saen Oudome

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

อภิวุฒิ วีรวินันทนกุล

Fission track dating / Khorat Plateau / Siliciclastic Rocks

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ

Safeyield / Groundwater Modelling

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 4

กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

Gold deposit / Bolikhamxai district / Laos PDR

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

เกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์

Groundwater vs Landfill

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

รัชดาภรณ์ จินตประสาท

Soil amplification / Earthquake / Geophysics

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

ศศิมุกด์ โชคชัย

Ground Source Heat Pump / Thermal exchange / Renewable energy

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

ปวีณา กิจบุตราวัฒน์

Diatomite / Adsorption / Arsenic

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 3

ของขวัญ ถูกจิตร

Geophysics using MASW and Electrical resistivity

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

เปรมวดี ไตรตั้งวงศ์

Earthquake and aftershock

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

ศนันญา เยาวขันธ์

Earthquake and aftershock

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา ปีที่ 2

Doan Thi Anh Vu

Gemstone/Corundum in Vietnam

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 1

นิคม ชัยวงศ์แสน

Fluvial processes/ Sedimentology/ Stratigraphy

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 2

จิดาภา ภูส่งสี

Rift tectonic – stratigraphy

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 5

ปาริสา นิ่มเนตร

Fluvial geomorphology / sedimentology / Shallow geophysical survey

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 5

ณัฐพล ศรีนาค

Mae Moh mine / coal beds / Miocene

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 1

ธนัญชัย มหัทธนชัย

Petroleum geology, Tectonics, Seismic Interpretation

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา ปีที่ 1


บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ดร.พีรสิทธิ์ สุรเกียรติชัย

Paleoenvironments / Quaternary dating / Southern Thailand

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2560

ดร.ฐิติพรรณ วิวัฒน์ภิญโญ

Mine / AMD / sulfide

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2560

ดร.อลงกต ฝั้นกา

Petrogenesis / geothermobarometry / geochronology

หลักสูตรปริญญาเอก ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2560

ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Gastropoda / Late Palaeozoic / Permian

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2559

ถิรวุฒิ ณ ลำปาง

Structural Geology / Microstructural Geology / Wang Nam Khiao

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2559

สถาปนา กองเซ็น

Ancient storm deposits / Gulf of Thailand / washover sediment

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2559

กุลวธู ฤทธิเดช

Coal petrography, macerals and depositonal environment

หลักสูตรปริญญาโท ธรณีวิทยา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2559

วัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี

Nitrate / Source / Saraburi

หลักสูตรปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2559