Tagged: ธรณีวิทยาภาคสนาม

DSC_0953

2307217 Field Methods in Geology II

วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 ฝึกงานพื้นฐานในการใช้แผนที่ระดับ และภาพถ่ายทางอากาศ การหาตำแหน่งจากแผนที่ บรรยายลักษณะหินโผล่ เก็บตัวอย่าง การทำแผนที่ธรณีวิทยา วัดชั้นหินเทคนิคสำรวจ การจัดระเบียบ การฝึกงาน การดำเนินงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน