การจัดทำแผนผังถ้ำคลัง แบบ 3 มิติ ด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาจังหวัดกระบี่

แผนที่ถ้ำคลัง จังหวัดกระบี่