การสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18

การสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 18 ผ่านโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ประจำปี 2567

การส่งใบสมัครจะทำในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน รายละเอียดการสมัครมีดังนี้


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วันที่สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นประกอบ (ต้องมีรับรองจากสถานศึกษา)
  2. เกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 (อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567)
  3. มีสัญชาติไทย
  4. ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายรับการอบรม (ถ้าได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเวลาอบรมเต็มเวลาเท่านั้น)
  5. สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในใบสมัครต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง
  6. จะต้องไม่เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ จากนั้นสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารทุกหน้า เพื่อใช้ประกอบการส่งใบสมัครออนไลน์ในขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครสามารถอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่นี่


ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าสมัคร

ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท กรุณาชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่กำหนด จากนั้นสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการส่งใบสมัครออนไลน์ในขั้นตอนที่ 3

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี


ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัครออนไลน์

กรุณาเตรียมไฟล์เอกสารต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนส่งใบสมัครออนไลน์

  1. ใบสมัครสอบคัดเลือก ที่ลงนามรับรองโดยผู้ปกครองและสถานศึกษาแล้ว จากขั้นตอนที่ 1
  2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 จากสถานศึกษา
  3. หลักฐานการชำระเงิน จากขั้นตอนที่ 2
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ดูตัวอย่างที่นี่)

โดยไฟล์เอกสารต้องมีความชัดเจน สามารถส่งได้ทั้งไฟล์นามสกุล .pdf .jpg .png ส่วนเอกสารตัวจริงให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานจนถึงวันสอบ

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ​: กรณีพบปัญหาไม่สามารถยื่นสมัคร​ผ่านระบบออนไลน์ได้​ ผู้สมัครสามารถส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดในขั้นตอนที่ 3 มาที่​อีเมล​ admgeocu@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้อว่า ใบสมัคร แล้วตามด้วยเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก


หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว

ผู้สมัครสอบจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งใบสมัครออนไลน์ หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 2 วัน กรุณาเช็คที่เมลขยะ (junk mail) หรือ สแปม (spam) หรือติดต่อผู้ประสานงาน

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบ และจะแจ้งผลการรับสมัครให้ทางอีเมล


กำหนดการสอบ

วันสอบ วันที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 9:00-12:00 น ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567


ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน (กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ)

ประธานศูนย์ฯ รศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย (อีเมล piyaphong.c@chula.ac.th)
ผศ.ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล (อีเมล sukonmeth.j@chula.ac.th)
คุณณัชชา พรหมจอม (โทรศัพท์ 02-218-5238)

หรือส่งข้อความสอบถามผ่านทาง www.facebook.com/GeologyChula