วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

2307253 Struct Geol Lab 2307253 Struct Geol Lab
-
ห้อง 326

2307364 Remot Sensing Geol Lab
-
ห้อง 421

2307574 Hydrological Sci
-
ห้อง 428

2307207 Phys Geol 2307207 Phys Geol
-
ห้อง 336

2307423 Geol Thailand
-
ห้อง 333

2307561 E Space Planet
-
ห้อง 428 บรรยาย

2307206 Earth Sci
-
Earth Sci Inter ห้อง 424

2307205 Intro Gem Sci
-
ห้อง 336

2307212 Earth Mat Lab
-
ห้อง 326 สำหรับนิสิต Material Science

2307561 E Space Planet
-
ห้อง 428 ปฏิบัติการ

2307521 Marine Geol
-
ห้อง 421

2307584 Ground Water Modeling
-
ห้อง 420ES บรรยาย

2307584 Ground Water Modeling
-
ห้อง 420ES ปฏิบัติการ