วันอังคาร

วันอังคาร

2307514 Met and Climate
-
ห้อง 420ES

2307215 Paleontology
-
ห้อง 333

2307363 Remot Sensing Geol
-
ห้อง 421

2307431 Mineral Deposits
-
ห้อง 428

2307511 Env Geol
-
ห้อง 326

2307579 Anal Geochem
-
ห้อง 336

2307214 Paleont Lab
-
ห้อง 326

2307511 Env Geol
-
ห้อง 326

2307579 Anal Geochem
-
ห้อง 336

2307500 Geol Int Air-photo
-
ห้อง 428