หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัณฐานวิทยาของพื้นผิวโลกและธรณีพิบัติภัยขั้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Morphology of Earth Surface and Advanced Geohazards in Southeast Asia Research Unit : MESA RU)

เป้าหมาย

1.เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการธรณีวิทยาของประเทศและภูมิภาคอาเซียน (To become the leader of geological research in Thailand and ASEAN region)

2.นำเสนอข้อมูลธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ให้แก่สังคม (To contribute geological and geohazard data to society in appropriate time and situation)

3.เป็นศูนย์กลางการวิจัยเชิงลึก (research center) และสร้างเครือข่ายวิจัย (research network) ด้านงานวิจัยธรณีพิบัติภัยสำหรับนักวิจัยของกลุ่มประเทศในอาเซียน

ที่ตั้ง MESA RU : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-5444 โทรสาร  02-218-5464 เว็บไซต์ : http://www.geo.sc.chula.ac.th/mesa/  E-mail : monkeng@hotmail.com

gisthai-logo

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศ เพื่อประเทศไทย (Geo – InformaticS center for Thailand : GISTHAI)

ศูนย์วิจัยที่ให้ความรู้ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะ GIS และ RS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในการบริหารจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา การนำไปใช้อย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์รองรับที่เหมาะสม โดยเฉพาะและสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330 โทรศัพท์ 02 218 5442-3 โทรสาร 02 218 5464 เว็บไซต์ : www.gisthai.org E-mail Address : info@gisthai.org

หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐาน ผืนแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Research Unit for Earthquake and Tectonics Geology of Mainland Southeast Asia : EATGRU)

ผู้นำด้านการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาถึงธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐานในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง
  2. เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายตัวของแผ่นดินไหวในภูมิภาคแถบนี้ ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินไหวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา อายุของโครงสร้างนั้น และจำแนกบริเวณการเกิดแผ่นดินไหว
  4. เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคแถบนี้ และตรวจสอบดูว่าโครงสร้างใดมีความโน้มเอียงที่จะเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด และ
  5. เพื่อหาข้อมูลว่าโอกาสเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในไทยมีหรือไม่ มีรอยการเกิดซ้ำเท่าใด

หน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐาน ผืนแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-5456 โทรสาร 02-218-5456, 02-218-5464 เว็บไซต์ : www.eatgru.sc.chula.ac.th E-mail : cpunya@chula.ac.th


Mineralogy & Petrology Research Group

เว็บไซต์ www.geo.sc.chula.ac.th/mp