อาจารย์

ผศ.ดร.อัคนีวุธ จิรภิญญากุล

 • Quaternary Geology, Geomorphology, Paleoclimate, Paleo-data compilation
 • หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา
 • อีเมล : akkaneewut@gmail.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/akkaneewut

ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

 • Structural Geology
 • อีเมล : pitsanupong.k@hotmail.com

รศ.ดร.ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

 • Paleontology, Sedimentology, Stratigraphy, Geotectonics
 • อีเมล : thasineec@gmail.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/thasinee

ศ.ดร.มนตรี ชูวงษ์

 • รองหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์
 • กรรมการหลักสูตร วท.ม. สาขาธรณีวิทยา
 • Geomorphology, Sedimentology, Coastal Hazards, Quaternary Geology
 • อีเมล : monkeng@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/montri
 • Editor-in-chief of BEST Journal

รศ.ดร.ฐานบ ธิติมากร


ศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์

 • Groundwater modeling, Soil and groundwater contamination, Heavy metals, Hydrogeology, Water resource management
 • รองหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ด้านวิจัย
 • อีเมล : csrilert@gmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.geo.sc.chula.ac.th/srilert

ผศ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

 • รองหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ด้านกิจการนิสิต และประสานงานหน่วยงานภายนอก
 • ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาธรณีวิทยา
 • Physical Geology, Field Geology, Sedimentology, Geotectonics, Geological Education
 • อีเมล : vichaic@yahoo.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/vichai

ศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้

 • นายทะเบียนภาควิชาธรณีวิทยา ประสานงานตารางสอน-ตารางสอบ
 • Earthquake Geology, Seismic Hazard Analysis, Statistical Seismology
 • อีเมล : Pailoplee.S@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/santi

ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์


รศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย


อ.ดร.พงศ์เทพ ทองแสง


ผศ.ดร.สุเมธ พันธุวงค์ราช

 • ผู้ประสานงานด้านทุนการศึกษา
 • Washover sediments/Storm deposits, Coastal geology, Geoinformatics, Aerial-photo interpretation
 • อีเมล : phantuwongraj.s@gmail.com
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/sumet

ผศ.ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล

 • ผู้ประสานงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
 • Basin modelling, Fault analysis, Visualisation technology and innovation
 • อีเมล : sukonmeth.j@chula.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/sukonmeth

รศ.ดร.สกลวรรณ ชาวไชย


ผศ.ดร.ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ


รศ.ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์


ผศ.ดร.อลงกต ฝั้นกา


อ.ดร.ศิรวัชร์ อุดมศักดิ์

 • Geotourism, Sedimentology, Geomorphology and Geophysics
 • อีเมล : Sirawat.U@chula.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/sirawat

อ.ดร.สิรวิชญ์ แก้วผลึก

 • Mineral deposit and Mineral exploration
 • อีเมล : Sirawit.K@chula.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.geo.chula.ac.th/sirawit