ผศ.ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล

Assistant Professor Dr. Sukonmeth Jitmahantakul

Integrated basin studies for petroleum exploration and geological storage of CO₂. Research methodologies include digital field mapping (drone photography and 3D outcrop imaging), seismic interpretation, sandbox experiment and numerical modelling.

Email Sukonmeth.J@chula.ac.th | Personal publication Sukonmethj.medium.comEducation

 • PhD Geology, Royal Holloway, University of London, UK (2014)
 • MSc Structural Geology with Geophysics, University of Leeds, UK (2009)
 • BSc Geology, Chiang Mai University, Thailand (2007)

Certificates

ECLIPSE Blackoil Reservoir Simulation (2023)
In-person short course by Schlumberger

Data Analytics for Upskilling (2021)
an online non-credit course organised by AIT, depa and SCB academy

VR and 360 Video Production (2019)
an online non-credit course authorized by Google AR & VR through Coursera

a recognized Apple Teacher by the Apple Teacher Program


Teaching development projects

an online game for geological field mapping course, an undergraduate summer project (2019) sponsored by Banpu Public Company Limited

VRgeology.net, a virtual learning environment for geology classroom (2018)
[Read interview article]


Research publications

 • Jitmahantakul, S., Kaewsomwang, P., Sumpaothong, J. & Simpson, R. (2024). Inherited extensional faults and bed-parallel slip in Mae Moh Basin, Thailand with implication for basement fabrics. Journal of Structural Geology, 105047. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2023.105047
 • Jitmahantakul, S., Chenrai, P., Chaianansutcharit, T., Assawincharoenkij, T., Tang-on, A. & Pornkulprasit, P. (2023). Dynamic estimates of pressure and CO2-storage capacity in carbonate reservoirs in a depleted gas field, northeastern Thailand. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 100422. doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100422
 • Morley, C., Chantraprasert, S., Chenoll, K., Sootlek, P. & Jitmahantakul, S. (2023) Interaction of thin-skinned detached faults and basement-involved strike-slip faults on a transform margin: the Moattama Basin, Myanmar. Geological Society, London, Special Publications, 524, https://doi.org/10.1144/SP524-2021-90
 • Chenrai, P.,  Assawincharoenkij, T., Jitmahantakul, S. and Chaiseanwang., P (2022) Geochemical characteristics of shale gas formation and the potential for carbon storage in Thailand: An example from the Triassic Huai Hin Lat Formation. Front. Earth Sci. 10:1085869. doi: 10.3389/feart.2022.1085869
 • Chenrai, P., Jitmahantakul, S., Bissen, R. and Assawincharoenkij, T. (2022) A preliminary assessment of geological CO2 storage in the Khorat Plateau, Thailand. Front. Energy Res. 10:909898. doi: 10.3389/fenrg.2022.909898
 • Chansom, C., Jitmahantakul, S., Owen, L., Wiwegwin, W. & Charusiri, P. (2022). New insights into the paleoseismic history of the Mae Hong Son Fault, Northern Thailand. Front. Earth Sci. 10:921049. doi: 10.3389/feart.2022.921049
 • Morley, C., Jitmahantakul, S., Pongwapee, S., & Vattanasak, H. (2022). Multiphase deformation of an inverted Permian Deepwater Rift Basin: The Nong Pong Formation, Khao Khwang fold and thrust belt, Thailand. Journal of Asian Earth Sciences, 104979. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.104979
 • Morley, C., Jitmahantakul, S., Hagke, C. V., Warren, J., & Linares, F. (2021). Development of an intra-carbonate detachment during thrusting: The variable influence of pressure solution on deformation style, Khao Khwang Fold and Thrust Belt, Thailand. Geosphere. doi:10.1130/ges02267.1
 • Jitmahantakul S, Phetheet J and Kanjanapayont P (2020) 2D Sequential Restoration and Basin Evolution of the Wichianburi Sub-basin, Phetchabun Basin, Central Thailand. Front. Earth Sci. 8:578218. doi: 10.3389/feart.2020.578218
 • Jitmahantakul, S., Chenrai, P., Kanjanapayont, P. & Kanitpanyacharoen, W. (2020). Seismic characteristics of polygonal fault systems in the Great South Basin, New Zealand. Open Geosciences, 12(I), 851-865. doi.org/10.1515/geo-2020-0177
 • Morley, C. & Jitmahantakul, S. (2020). Secondary detachments within carbonates of the Saraburi Group, Triassic Khao Khwang fold and Thrust Belt, Thailand. Journal of Structural Geology, 104162. doi:10.1016/j.jsg.2020.104162
 • สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล, 2563. ประสิทธิภาพของการใช้แบบจำลองหินโผล่ดิจิทัลในการสอนวิชาวิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 • S. Luachapichatikul, T. Balz, P. Phodee & S. Jitmahantakul. 2020. PS-InSAR for Measuring Land Subsidence in Western Greater Bangkok using Sentinel-1 Time-Series, Proceeding Sirindhorn Conference on GeoInformatics 2020, 95-102.
 • Jitmahantakul, S. & Chenrai, P. (2019). Applying Virtual Reality Technology to Geoscience Classrooms. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 9(3), 577-590. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/936301
 • Chansom, C., Jitmahantakul. S. & Charusiri, P. 2019. Paleoseismic evidences of the Doi Wiang La Fault Segment, Mae Hong Son fault, Northern of Thailand. Proceedings of the “45th Congress on Science and Technology of Thailand”, 584-596.
 • จณิสตา จันสม, สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล และปัญญา จารุศิริ. 2561. การแปลความหมายธรณีสัณฐานตามแนวรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบจำลองความสูงพื้นผิวเชิงเลขความละเอียดสูง. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ
 • Jitmahantakul, S. & McClay, K., 2013, Extensional fault systems in the Exmouth sub-basin, North West Shelf of Australia. In: Keep, M. and Moss, S. (Eds.), Proceeding Western Australian Basins Symposium, Perth.
 • McClay, K.R., Scarselli, N. and Jitmahantakul, S., 2013. Igneous intrusions in the Carnarvon Basin, NW Shelf, Australia. In: Keep, M. and Moss, S. (Eds.), Proceeding Western Australian Basins Symposium, Perth.