ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาธรณีวิทยา

Geo_building


 • พ.ศ. 2500 ก่อตั้งหลักสูตรธรณีวิทยา (5 ปี)
 • พ.ศ. 2501 เริ่มการเรียนการสอน รุ่นแรก
 • พ.ศ. 2502 จัดตั้งภาควิชาธรณีวิทยา อย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2508 เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2520 เริ่มหลักสูตร ป.โท ธรณีวิทยา
 • พ.ศ. 2541 เริ่มหลักสูตร ป.เอก ธรณีวิทยา
 • พ.ศ. 2542 เริ่มหลักสูตร ป.โท โลกศาสตร์

ประวัติ

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 มีศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา(สมัยนั้นเรียกแผนกวิชา) ซึ่งภาควิชาธรณีวิทยานั้นก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ.2500 โดยมี ศ. แถบ นิละนิธิ เป็นผู้ริเริ่มที่จะก่อตั้งหลักสูตรธรณีวิทยาขึ้น โดยความช่วยเหลือจาก อาจารย์วิชา เศรษฐบุตร ทำให้ภาควิชาสามารถเชิญศาสตราจารย์ ดร. Th. H. F. Klompe ชาวฮอลันดา มาเป็นผู้ร่างหลักสูตร ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี (กรมโลหกิจเดิม) และเป็นอาจารย์ประจำวิชาภาควิชาคนแรกของภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2502

ในช่วงต้นนั้นมีอาจารย์ไสว สุนทโรวาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นอาจารย์สอนในรุ่นแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2501 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นภาควิชาธรณีวิทยาขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ หลักสูตรที่สร้างขึ้นในครั้งแรกเป็นหลักสูตร 5 ปี จนกระทั่งในปี 2508 ได้เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตร 4 ปีทำให้ในปี 2511 มีบัณฑิต 2 รุ่นเรียนจบพร้อมกัน เมื่อนับรุ่นตามปีจบจะทำให้สับสน จึงเปลี่ยนเป็นการนับรุ่นตามปี พ.ศ.ที่เข้า โดยรุ่นที่ 1 ตรงกับปีที่เข้าเรียน พ.ศ. 2501 พอดีเนื่องจากภาควิชาธรณีวิทยามีอาจารย์ประจำอยู่เพียงคนเดียว คือ ศาสตราจารย์ ดร. Klompe ภาควิชาจึงได้เชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยสอนด้วย เช่น อาจารย์ไสว สุนทโรวาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์ชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยา จากกรมทรัพยากรธรณี ดร.C.Y. Li นักธรณีวิทยาจาก ECAFE ศาสตราจารย์ ม.จ. ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นต้น

(ซ้าย) ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (กลาง) รองศาสตราจารย์ ไสว สุนทโรวาท (ขวา) ศาสตราจารย์ ดร. Th. H. F. Klompe (ภาพจาก หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และMitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien / 56 ปี 1963)

(ซ้าย) ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (กลาง) รองศาสตราจารย์ ไสว สุนทโรวาท (ขวา) ศาสตราจารย์ ดร. Th. H. F. Klompe (ภาพจาก หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และMitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien / 56 ปี 1963)

ในปี พ.ศ. 2503 ภาควิชาธรณีวิทยา ได้มีอาจารย์ประจำชาวต่างประเทศมาสอนเพิ่มอีก 1 คน คือ ดร. W.F. Beeser เป็นชาวฮอลันดา ชาติเดียวกับ ศาสตราจารย์ ดร.Klompe นั่นเอง ซึ่ง ดร.Klompe ได้เป็นผู้เชื้อเชิญมาและ ดร.Beeser ได้อยู่สอนต่อหลังจากครบสัญญาจ้าง 4 ปี จนกระทั่งถึงแก่กรรม เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ภาควิชาธรณีได้เติบโตขึ้นหลังจากความช่วยเหลือที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับสัญญาความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่าง จุฬา-เท็กซัส ทำให้ภาควิชาสามารถส่งอาจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ และอาจารย์สุภาพ ภู่ประเสริฐ ไปศึกษาต่อขึ้นปริญญาโททางธรณีวิทยาที่ สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2504 รวมถึงความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนอีกด้วย สำหรับตัว ดร.Klompe นั้นเมื่อครบสัญญาจ้างสอนในปี พ.ศ. 2505 ก็ได้เดินทางกลับประเทศฮอลแลนด์ และในช่วงเวลาหลังนี้ได้มีอาจารย์ไทยเข้ามาประจำภาควิชาเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมีอาจารย์ต่างชาติสอนสลับหมุนเวียนตามลักษณะสัญญาจ้าง จนกระทั่งมีอาจารย์ไทยเป็นผู้ดูแลหลักสูตรทั้งหมด

ในปี พ.ศ. 2520 ภาควิชาธรณีวิทยา เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาธรณีวิทยาเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาธรณีวิทยาได้มีการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง โดยเปิดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในสาขาวิชาธรณีวิทยา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ทำการรับนิสิตได้ในปีถัดไป และปี พ.ศ. 2542 ภาควิชาธรณีวิทยาได้รับการอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกศาสตร์ อีกหนึ่งหลักสูตร

CU-graduation

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งภาควิชา

เป็นความประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ที่ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์มีแผนกวิชา (ภาควิชาในปัจจุบัน) ต่างๆ รวมทั้งธรณีวิทยา เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์มีความสมบูรณ์เหมือนในต่างประเทศ

วิวัฒนาการของภาควิชา

เมื่อเริ่มแรกภาควิชามีอาจารย์ประจำทางธรณีวิทยา อยู่เพียงท่านเดียว คือ ศาสตราจารย์ ดร. Klompe และอาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานต่างๆมาช่วยสอน เช่น กรมโลหะกิจ และ ECAFE รองศาสตราจารย์ ไสว สุนทโรวาท ซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารย์ที่แผนกวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตร 4 ปีเมื่อ พ.ศ. 2508

ภาควิชาธรณีวิทยาได้เปิดสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อ พ.ศ. 2520 และอีก 20 ปีต่อมา เมื่อมีการพัฒนาการด้วยบุคลากรและเครื่องมือดีขึ้น จึงได้เปิดสอนธรณีวิทยา และระดับปริญญาเอก เมื่อปี พ.ศ. 2541 และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ (Atmospheric science) จึงได้เปิดหลักสูตรโลกศาสตร์ (Earth Science) ขึ้นในปี พ.ศ. 2544

ปรัชญา ปณิธาน

ภาควิชาธรณีวิทยา เป็นสถาบันวิชาการที่สร้างองค์ความรู้และบุคลากร ด้านธรณีวิทยาและโลกศาสตร์ โดยมีพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต บุกเบิกแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและโลกศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการด้านวิชาการดังกล่าวเพื่อให้เป็นผู้ชี้นำสังคมได้

วัตถุประสงค์และพันธกิจ

 1. เสริมสร้างให้บุคลากรให้ดำเนินการตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาและเสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำสังคมได้
 3. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านธรณีวิทยาและโลกศาสตร์
 5. วิชาการและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ เป็นบ่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม