ศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์

Professor Dr.Srilert Chotpantarat

Groundwater modeling, Soil and groundwater contamination, Heavy metals, Hydrogeology, Water resource management

Email csrilert@gmail.com

www.researchgate.net/profile/S_Chotpantarat

Education

 • Ph.D.Environmental Management, Chulalongkorn University, Thailand (2008)
 • M.Eng. Water Resources Engineering, Chulalongkorn University, Thailand (2003)
 • B.Eng Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand (1998)

List of Publications

International journal (ISI and Scopus journals)

2020

 1. Wisitthammasri, W., Chotpantarat, S*., and Thitimakorn, T. 2020. Multivariate statistical analysis of the hydrochemical characteristics of a volcano sedimentary aquifer in Saraburi Province, Thailand. Journal of Hydrology: Regional Studies 32: 100745. (ISI Impact Factor (2019) = 3.645, Q1)
 2. Boonkaewwan, S., Sonthiphand, P. & Chotpantarat, S*. 2020. Mechanisms of arsenic contamination associated with hydrochemical characteristics in coastal alluvial aquifers using multivariate statistical technique and hydrogeochemical modeling: a case study in Rayong province, eastern Thailand. Environ Geochem Health. https://doi.org/10.1007/s10653-020-00728-7  (ISI Impact Factor (2019) = 3.472, Q1)
 3. Waiyasusri, K., and Chotpantarat, S*. 2020. Watershed prioritization of Kaeng Lawa suwatershed, Khon Kaen Province using the morphometric and land-use analysis: A case study of heavy flooding caused by tropical storm Podul. Water 12(6): 1570.(ISI Impact Factor (2019) = 2.544, Q1)
 4. Chotpantarat, S*., Parkchai, T., Wisitthammasri, W. 2020. Multivariate statistical analysis of hydrochemical data and stable isotopes of groundwater contaminated with nitrate at Huay Sai Royal Development Study Center and adjacent areas in Phetchaburi Province, Thailand. Water 12(4): 1127. (ISI Impact Factor (2019) = 2.544, Q1)
 5. Chotpantarat, S*., and Amasvata, C. 2020. Influence of pH on transport of arsenate (As5+) through different reactive media using column experiments and transport modeling. Scientific Reports 10(1): 3512.  (ISI Impact Factor (2018) = 4.011, Q1)
 6. Shimada, Y., Uchida, Y., Takashima, I., Chotpantarat, S., Widiatmoja, A., Chokchai, S., Charusiri, P., Kurishima, H., Tokimatsu, K. 2020. A study on the operational condition of a ground source heat pump in Bangkok based on a field experiment and simulation. Energies 13(1): 274. (ISI Impact Factor (2018) = 2.676, Q1)
 7. Sae-Ju, J., Chotpantarat, S*., and Thitimakorn, T. 2019. Hydrochemical, geophysical and multivariate statistical investigation of the seawater intrusion in the coastal aquifer at Phetchaburi Province, Thailand. Journal of Asian Earth Sciences 191, 140165.  (ISI Impact Factor (2018) = 2.99, Q1)
 8. Chatewutthiprapa, C.Chotpantarat, S.Yumuang, S. 2020. Land use and cover change of chanthaburi watershed following 1999, 2006 and 2013 floods. Springer Geography 21-31. (SCOPUS)

2019

 1. Sonthiphand, P., Ruangroengkulrith, S.Mhuantong, W., Charoensawan, V., Chotpantarat, S., Boonkaewwan, S. 2019. Metagenomic insights into microbial diversity in a groundwater basin impacted by a variety of anthropogenic activities. Environmental Science and Pollution Research 26: 26765-26781. (ISI Impact Factor (2018) = 2.914, Q1)
 2. Ratchawang, S. and Chotpantarat, S*. 2019. Nitrate contamination in groundwater in sugarcane field, Suphan Buri province, Thailand. International Journal of Recent Technology and Engineering 8: 239-242. (SCOPUS)
 3. Ratchawang, S. and Chotpantarat, S*. 2019. The leaching potential of pesticide in Song Phi Nong district, Suphan Buri province, Thailand. Environmental Asia 12: 112-120. (SCOPUS)
 4. Widiatmojom, A., Chokchai, A., Takashima, I., Uchida, Y., Yasukawa, K., Chotpantarat, S*., and Charusiri, P. 2019. Ground-source heat pumps with horizontal heat exchangers for space cooling in hot tropical climate of Thailand. Energies 12(7): 1274. (ISI Impact Factor (2018)= 2.676, Q1)
 5. Waleeittikul, A., Chotpantarat, S*., and Ong, S.K. 2019. Impacts of salinity level and flood irrigation on Cd mobility through a Cd-contaminated soil, Thailand: experimental and modeling techniques. Journal of Soils and Sediments 19(5): 2357-2373. (ISI Impact Factor (2018) = 2.627, Q1)

2018

 1. Chotpantarat, S*. and Kiatvarangkul, N. 2018. Facilitated transport of cadmium with montmorillonite KSF colloids under different pH conditions in water-saturated samd columns: Experiment and transport modeling. Water Research 146: 216-231.  (ISI Impact Factor (2018) = 7.051, Q1)
 2. Chokchai, S., Chotpantarat, S*., Takashima, I., Uchida, Y., Widiatmojom, A., Yasukawa, K., and Charusiri, P. 2018. A pilot study on geothermal heat pump (GHP) use for cooling operations, and on GHP site selection in tropical regions based on a case study in Thailand. Energies 11(9): en11092356. (ISI Impact Factor (2018) = 2.676, Q1)
 3. Chotpantarat, S*. and Boonkaewwan, S. 2018. Impacts of land-use changes on watershed discharge and water quality in a large intensive agricultural area in Thailand. Hydrological Sciences Journal 63(9): 1386-1407. (ISI Impact Factor (2017) = 2.061, Q1)
 4. Pipattanajaroenkul, P., Sonthiphand, P., Kraidech, S., Boonkaewwan, S., and Chotpantarat, S*. 2018. Detection of arsenite-oxidizing bacteria in groundwater with low arsenic concentration in Rayong province, Thailand. MATEC Web of Conference 192, 03036. (SCOPUS) 
 5. Thunyawatcharakul, P., and Chotpantarat, S*., 2018. Sorption charactertics of cadmium in a clay soil of Mae Ku creek, Tak Province, Thailand. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 150: 012009. (SCOPUS)
 6. Tiankao, W., and Chotpantarat, S*., 2018. Risk assessment of arsenic from contaminated soils to shallow groundwater in Ong Phra sub-district, Suphan Buri Province, Thailand. Journal of Hydrology: Regional Studies 19:80-96. (ISI Impact Factor (2019) = 3.645, Q1)
 7. Wongsasuluk, P., Chotpantarat, S*., Siriwong, W., and Robson, M. 2018. Using hair and fingernails in binary logistic regression for bio-monitoring of heavy metals/metalloid in groundwater in intensively agricultural areas, Thailand. Environmental Research 162: 106-118.(ISI Impact Factor (2017) = 4.732, Q1)
 8. Klongvessa, P., LU, M., Chotpantarat, S. 2018. Response of the flood peak to the spatial distribution of rainfall in the Yom River basin, Thailand. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 32: 2871-2887. (ISI Impact Factor (2017) = 2.668, Q1)
 9. Boonsrang, A., Chotpantarat, S*., Sutthirat, C. 2018. Factors controlling the release of metals and a metalloid from the tailings of a gold mine in Thailand. Geochemistry Exploration Environment Analysis 18(2): 109-119. (ISI Impact Factor (2017) = 1.191, Q2)
 10. Klongvessa, P., LU, M., Chotpantarat, S. 2018.Variation of characteristics of consecutive rainfall days over northern Thailand. Theoretical and Applied Climatology 133 (3-4): 737-749. (ISI Impact Factor (2017) = 2.321, Q2)
 11. Wongsasuluk, P., Chotpantarat, S*., Siriwong, W. and Robson, M. 2018. Using Urine as a Biomarker in Human Exposure Risk Associated with Arsenic and Other Heavy Metals Contaminating Drinking Groundwater in Intensively Agricultural Areas of Thailand. Environmental Geochemistry and Health 40(1): 323-348. (ISI Impact factor (2017) = 2.076, Q1)

2017

 1. Yamkate, N., Chotpantarat, S*., Sutthirat, C. 2017. Removal of Cd2+, Pb2+ and Zn2+ from contaminated water using dolomite powder. Human and ecological risk assessment. DOI: 10.1080/10807039.2017.1309264. (ISI Impact factor (2016) = 1.306, Q2)

2016

 1. Masipan,T., Chotpantarat, S*. and Boonkaewwan, S. 2016. Experimental and modelling investigations of tracer transport in variably saturated agricultural soil of Thailand: Column study. Sustainable Environmental Research 26: 97-101. (SCOPUS)
 2. Wikiniyadhanee, R., Chotpantarat, S*., and Ong, S.K. 2016. Transport and interaction of kaolinite and Cd2+ in a sand media: batch and cloumn experiments. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences 27(2): 195-202. (ISI Impact factor (2015) = 0.703, Q2).
 3. Waiyasusri, K., Yumuang, S. and Chotpantarat, S. 2016. Monitoring and predicting land use changes in the Huai Thap Salao Watershed area, Uthaithani province, Thailand, using the CLUE-s model. Environmental Earth Science 73: 533. (ISI Impact Factor (2015) = 1.765, Q2).

2015

 1. Wikiniyadhanee, R., Chotpantarat, S*., and Ong, S.K. 2015. Effects of kaolinite colloids on Cd2+ transport through saturated sand under varying ionic strength conditions: Column experiments and modeling approaches. Journal of Contaminant Hydrology 182: 146-156. (ISI Impact factor (2014) = 2.173, Q1).
 2. Chotpantarat, S*., Chunhacherdchai, L., and Tongcumpou, C. 2015. Effects of humic acid amendment on the mobility of heavy metals (Co. Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn) in gold mine tailings in Thailand. Arabian Journal of Geosciences 8, 7589-7600 (ISI Impact factor (2014) = 1.224, Q2).

2014

 1. Boonkaewwan, S. and Chotpantarat, S*., 2014. Simulation of nitrate concentration affected from land use changes in the lower part of Yom river basin,Thailand: A preliminary study. Advanced Materials Research Journal 931-932: 738-743. (SCOPUS).
 2. Ponsai, W. and Chotpantarat, S*. 2014. The analysis of shallow groundwater quality around Laemchabang sanitary landfill, Chonburi, Thailand. Advanced Materials Research Journal 931-932: 716-720. (SCOPUS).
 3. Klongvessa, P. and Chotpantarat, S. 2014. Changes in the rainfall characteristics in inner Bangkok, Thailand. Arabian Journal of Geosciences 8(6): 4207-4219. (ISI Impact factor (2013) = 1.224, Q2).
 4. Klongvessa, P. and Chotpantarat, S*. 2014. Flood mitigation due to extreme events in the inner Bangkok, Thailand. Natural Hazards 73(3):1957-1975. (ISI Impact factor = 1.638, Q1).
 5. Chotpantarat, S*., Wongsasuluk, P., Siriwong, W., Borjan, M, and Robson, M. 2014. Non-Carcinogenic Risk Map of Heavy Metals Contaminated in Shallow Groundwater for Adult and Aging Population at Agricultural Area in northeastern, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 20(3): 689-703. (ISI Impact factor (2013) = 1.292, Q2).
 6. Konkul, J., Rojborwornwittaya, W., and Chotpantarat, S*. 2014. Hydrogeologic characteristics and groundwater potentiality mapping using potential surface analysis in the Huay Sai area, Phetchaburi province, Thailand. Geoscience Journal 18(1): 89-103. (ISI Impact factor (2013) = 0.618, Q2).  
 7. Wongsasuluk, P., Chotpantarat, S*..Siriwong, W., Borjan, M, and Robson, M. 2014. Heavy metal contamination and human health risk assessment in drinking water from shallow groundwater wells in an agricultural area at Ubon Ratchathani Province, Thailand. Environmental Geochemistry and Health 36(1): 169-182. (ISI Impact factor (2013) = 2.076, Q1).

2012

 1. Chotpantarat, S*., Ong, S.K., Sutthirat, C., and Osathaphan, K. 2012. Sorption and transport of Pb2+, Ni2+, Mn2+, and Zn2+ under single, binary and multi-metal systems through lateritic soil: Modeling. Geoderma 189-190: 278-287. (ISI Impact factor = 2.345, Q1)

2011

 1. Chotpantarat, S*. 2011. A Review of Static Tests and Recent Studies. American Journal of Applied Sciences 8(4): 400-406. (SCOPUS)
 2. Chotpantarat, S*., Ong, S.K., Sutthirat, C., and Osathaphan, K. 2011. Sorption and transport of Pb2+, Ni2+, Mn2+, and Zn2+ under single, binary and multi-metal systems through lateritic soil: Column experiments.  Journal of Hazardous Materials 190 (1-3): 391-396. (ISI Impact factor (2010) = 4.173, Q1)
 3. Chotpantarat, S*., Limpakanwech, C., and Sutthirat, C. 2011. Effect of soil water characteristic curves on simulation of nitrate vertical transport in a Thai agricultural soil. Sustainable Environmental Research 21(3): 187-193. (SCOPUS)
 4. Chotpantarat, S*., Ong, S.K., Sutthirat, C., and Osathaphan, K. 2011. Effect of pH on Sorption and Transport of Pb2+, Mn2+, Zn2+, and Ni2+ Through Lateritic Soil: Column Experiments and Transport Modeling. Journal of Environmental Sciences 23(4): 640-648. (ISI Impact factor (2010) = 1.773, Q1).

2003

 1. Chotpantarat, S., and Chanyatha, S. 2003. The Effect of Land Use Change of Floods in Phetchaburi River Basin. Paper presented at The 41th Kasetsart University Annual Conference, 3-7 Febuary, 2003. (SCOPUS)

National journals (Non scopus journal)

 1. Pinichka, C., Issarapan, P., Siriwong, W, Kongtip, P., Chotpantarat, S., and Bundhamcharoen, K.2019. Application of geographic information systems and remote sensing for pesticide health risk assessment in Thailand. Outbreak, Surveillance, Investigation&Response (OSIR) 12: 73-83.
 2. Sae-Ju, J., Chotpantarat, S*. and Thitimakorn, T. 2016. Geophysical and hydrogeological study for evaluating seawater intrusion in coastal aquifers of Amphoe Cha-Am Changwat Phetchaburi. BEST 7(1): 69-76.
 3. Wisittammasri, W., Chotpantarat, S*. 2016. Isotope evidence of rainfall and groundwater for tracing recharge areas in Kaeng Khoi district, Saraburi province, Thailand.Applied Environmental Research 38(3): 49-58.
 4. Chotpantarat, S*., Konkul, J., and Thitimakorn, T. 2015. Groundwater Recharge Potential using GIS  Around the Land Development Facilities of Chulalongkorn University at Kaengkhoi District, Saraburi Province, Thailand. Applied Environmental Research 37(2): 75-83.
 5. Pankaew, K., Siriwong, W., Chotpantarat, S*., Siripattanakul, S. 2011. Enrichment of Chlorpyrifos-degrading mixed cultures from contaminated chilli farm soil. UBU Engineering Journal 3(1): 28-37. 
 6. Ooraikul, S., Siriwong, W., Siripattanakul, S., Chotpantarat, S., Robson, M. 2010. Risk Assessment of Organophosphate pesticides for chili consumption from chilli farm area, Ubon Ratchathani Province, Thailand. Journal of Health Research 25(3): 141-146.
 7. Chotpantarat, S*., Ong, S.K., Sutthirat, C., and Osathaphan, K. 2008. Heavy Metal Contamination of Groundwater and Surrounding Soils by Tailings Leachate from a Gold Mine in Thailand. Journal of Scientific Research 33(2): 101-110.

Note: Chotpantarat, S.* = corresponding author

Book chapters

ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์. 2562. “ธรณีเคมีของสารหนูในพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ และการจัดการดินปนเปื้อน” การบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารหนูจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 59-82

ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์. 2561. “น้ำบาดาล” ธรณีฯ วิชาการ 60 ปี ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 40-79 (ISBN 978-616-407-316-6)

ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์. 2558. “การประเมินปริมาณน้ำท่าและน้ำชะในกองหินทิ้งและบ่อเก็บกักกากแร่ด้วยเทคนิคสมดุลน้ำ” เหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. หน้า 117-151 (ISBN 978-616-551-959-5)