ชมรมธรณีสัมพันธ์

ชมรมธรณีสัมพันธ์ (Geological Union)

  • สร้างความสัมพันธ์ภายในระหว่างนิสิตธรณีวิทยาทุกระดับชั้น (ตรี-โท-เอก) อาจารย์ และบุคลากร
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบัน, นิสิตที่จบไปแล้วและ CUGA
  • เผยแพร่ภาควิชาธรณีวิทยาออกสู่สาธารณะชน
  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตปัจจุบัน
  • เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตธรณีวิทยาจุฬาฯ กับนิสิตต่างมหาวิทยาลัย