โครงการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

ด้วย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านธรณีวิทยาและโลกศาสตร์ มีทักษะที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ วิชาการและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ภาควิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาที่มีการเรียนเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติงานทางธรณีวิทยา เรียนรู้ทักษะใหม่ และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาฯ และหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะออกไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานทางธรณีวิทยาร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยในภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจากสถานการณ์ของการทำงานจริง
  3. เพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
  4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางธรณีวิทยาจากหน่วยงานที่มีส่วนร่วม

กลุ่มฝึกงานและกำหนดการ

  1. Digital geology and AI (จำนวนรับ 20 คน)
  2. Applied mineralogy and petrology (จำนวนรับ 4 คน)
  3. Earthquake and seismology (จำนวนรับ 5 คน)
  4. ไมโครฟอสซิลและหินตะกอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (จำนวนรับ 4 คน)
Previous Image
Next Image

info heading

info contentสถานที่ฝึกงาน

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กิจกรรมอาจมีการจัดในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2565

งบประมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเอง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

  1. เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
  2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ โลกศาสตร์ ธรณีวิศวกรรม เทคโนโลยีธรณี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ และภูมิศาสตร์

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะฝึกงานจะต้องแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน โดยการกดปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2565


การแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภาควิชาธรณีวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.geo.sc.chula.ac.th/internship2565

ผู้ประสานงานโครงการ

อาจารย์ ดร. สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล  อีเมล sukonmeth.j@chula.ac.th