ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analytical Tools)

ภาควิชาธรณีวิทยาเปิดบริการให้บริการนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย เข้าใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลของแร่ หิน และวัสดุต่าง ๆ โดยผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 • ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการเท่านั้น
 • ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และหัวหน้าภาคฯเท่านั้น
 • ผู้ใช้ต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการตรงตามวันและเวลาที่จองไว้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มาสาย หรือ กรณีที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการน้อยกว่าเวลาที่จองไว้ ผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์การใช้เป็นวลา 2 สัปดาห์ น้บจากวันที่จองไว้
 • ในกรณีที่ต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง ผู้ใช้จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการให้ทราบทางโทรศัพท์ 02-218-5443 ภายใน 12:00 น. ของวันก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ มิฉะนั้นผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์การใช้เป็นวลา 2 สัปดาห์  น้บจากวันที่จองไว้
 • ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท เลินเล่อ ขาดความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือหัวหน้าภาคฯ ทันที และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ขั้นตอนการจองห้องปฏิบัติการ
สำหรับนิสิตและบุคลากรของภาควิชาธรณีวิทยา
   • ตรวจสอบวันและเวลา ที่สามารถเข้าใช้เครื่องมือได้ในตารางการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ (หากใช้โทรศัพท์ กรุณาหมุนจอให้อยู่ในแนวนอน)
 • กรอกแบบฟอร์มการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการออนไลน์ (คลิกที่นี่) อย่างน้อย  1 วันทำการ ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ โดยมีเงื่อนไขการจอง ดังนี้
  • ระยะเวลาในการจองห้ามเกิน 5 วันทำการ/ครั้ง
  • หากทำการจองก่อนเวลา 9:00 น. สามารถรับแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ห้องปฏิบัติการ ที่ห้องธุรการ ในช่วงเวลา 16:00-17:00 น. ของวันเดียวกัน และมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันถัดไป เป็นต้นไป
  • หากทำการจองหลังเวลา 9:00 น. สามารถรับแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ห้องปฏิบัติการ ที่ห้องธุรการ ในช่วงเวลา 16:00-17:00 น. ของวันถัดไป 
 • นำแบบฟอร์มการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติ ไปที่ห้องปฏิบัติการ ในวันและเวลาที่ได้ทำการจองไว้
สำหรับบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่น ๆ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการโดยตรง (เลื่อนดูตารางด้านล่าง) หรือส่งอีเมลมาที่ geoculab@gmail.com เพื่อทำเอกสารบริการวิชาการ
 • เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการ จะเป็นผู้ทำการจองการใช้ห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายนอก
ห้องปฏิบัติการ  เบอร์ห้อง ตารางการใช้ห้อง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ
 Electron Probe Micro-Analyzer (EPMA)  121 คลิกที่นี่ รศ.ดร.จักรพันธ์
อ.ดร.มาโซ
คุณโศภิต 02-218-5446
 Thin Section, Crushing,
and Milling Lab
 131 คลิกที่นี่ รศ.ดร.ฐาสิณีย์  คุณประจิน
คุณบรรจง
 02-218-5440
02-218-5453
Sedimentary Lab  224  คลิกที่นี่  รศ.ดร.ฐาสิณีย์  คุณจิระประภา  02-218-5453
 Advanced Sedimentary Lab  224A  คลิกที่นี่ ศ.ดร.มนตรี  คุณจิระประภา  02-218-5453
 Atomic Absorption Spectrometer (AAS)  228  คลิกที่นี่  รศ.ดร.ศรีเลิศ   คุณจิระประภา  02-218-5453
Thermoluminescence/Optically
Stimulated Luminescence (TL/OSL)
 232  คลิกที่นี่  รศ.ดร.สันติ  คุณโศภิต  02-218-5443
 Advanced Petrographic Microscope  234  คลิกที่นี่ รศ.ดร.พิษณุพงศ์
อ.ดร.มาโซ
 คุณโศภิต  02-218-5446
 Petrographic Microscope  235  คลิกที่นี่ อ.ดร.มาโซ  คุณโศภิต  02-218-5446
 High Temperature Furnace  235  คลิกที่นี่ รศ.ดร.จักรพันธ์  คุณโศภิต  02-218-5446
Polishing Lab  237  คลิกที่นี่ อ.ดร.มาโซ คุณโศภิต  02-218-5446
 Geochemistry Lab  241  คลิกที่นี่  อ.ดร.สกลวรรณ  คุณจิระประภา  02-218-5453 
X-Ray Diffraction (XRD)  242 คลิกที่นี่ ผศ.ดร.วรัญทร  คุณจิระประภา  02-218-5453 
X-Ray Fluorescence (XRF)  242 คลิกที่นี่ ผศ.ดร.วรัญทร  คุณจิระประภา  02-218-5453 

 


รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ

1. Electron Probe Micro Analyzer (EPMA)

JEOL model JXA 8100

JEOL model JXA 8100

2. X-Ray Diffractometer (XRD)

 BRUKER model D8 Advance

BRUKER model D8 Advance

3. X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF)

ชื่อเครื่องมือ X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) ยี่ห้อ BRUKER model S4 Pioneer [wavelength dispersive (WDXRF) ]

BRUKER model S4 Pioneer [wavelength dispersive (WDXRF) ]

 4. Atomic Absorption Spectrometer (AAS)

ชื่อเครื่องมือ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ยี่ห้อ Perkin Elmer model AAnalyst 200

Perkin Elmer model Analyst 200

5. High Temperature Furnace

ชื่อเครื่องมือ High Temperature Furnace ยี่ห้อ Linn model HT 1800 Vac

Linn model HT 1800 Vac


ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

1. การบดตัวอย่าง

เครื่องย่อยตัวอย่าง Jaw Crusher ยี่ห้อ Fritsch GmbH

เครื่องย่อยตัวอย่าง Jaw Crusher ยี่ห้อ Fritsch GmbH

เครื่องบดตัวอย่าง Vibratory Disc Mill ยี่ห้อ Retsch

เครื่องบดตัวอย่าง Vibratory Disc Mill ยี่ห้อ Retsch

เครื่องอัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Herzog

เครื่องอัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Herzog


 

2. การเตรียมแผ่นหินบาง (thin section)

เครื่องตัดหิน

เครื่องตัดหิน

เครื่องขัดหินหยาบ

เครื่องขัดหินหยาบ

เครื่องขัดหินละเอียด

เครื่องขัดหินละเอียด

เครื่อง Slab

เครื่อง Slab


 

3. การเตรียม Polished section

เครื่อง Grinding-polishing

เครื่อง Grinding-polishing

เครื่องขัด 1 และ 3 ไมครอน

เครื่องขัด 1 และ 3 ไมครอน