ปริญญาตรี ธรณีวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา
  • Bachelor of Science Program in Geology

ชื่อปริญญา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • Bachelor of Science (B.Sc.)

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

รอบรู้ในศาสตร์ธรณีวิทยา มีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  • มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รอบรู้ในศาสตร์ธรณีวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา และมีศักยภาพในการค้นคว้า ติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
  • เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารการจัดการ สามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ สามารถดำเนินการขั้นต้นในการสำรวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีวิทยาแหล่งพลังงาน ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ ธรณีวิทยาฐานราก ธรณีสัณฐานวิทยา และในการประยุกต์ความรู้ธรณีวิทยา

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษา (academic year) แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคได้ โดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และในกรณีภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 7 หน่วยกิต

การสนับสนุนและการให้คำแน