ปริญญาเอก ธรณีวิทยา – Doctoral Program in Geology

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา
Doctoral Program in Geology


เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 [ดาวน์โหลด PDF]

เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 [ดาวน์โหลด PDF]


Overview and Philosophy

The Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree programs in geology are intended for students who plan research careers in academic institutions, industry, or government agencies. Our programs are designed to give student a comprehensive understanding of his or her specialized area and training in methods of research. The primary goals of our programs are to provide rigorous coursework in geology and related disciplines, as well as necessary tools for students to conduct original and significant research. Research specialization in our programs includes, but not limited to, geochemistry, geomorphology, geophysics, hydrology, mineralogy, paleontology, petroleum geology, petrology, and structural geology. The Ph.D. degree represents the students’ mastery of the problems, techniques and knowledge covering many disciplines listed above. The final basis for granting the degree is the student’s grasp of the subject matter as displayed in coursework, qualifying examination, and competency to plan and conduct independent research.


Program Types and Admission Requirements

Our department offers two types of Ph.D. tracks: the Research track (Program 1.1 and 1.2) and the Coursework combined with Research track (Program 2.1 and 2.2). Each track requires different qualifications, depending on student’s academic background and research experience. Applicants who already completed a Master’s degree in geology, geological engineering, or other related fields must apply to Program 1.1 or 2.1. Students who are currently enrolled or already completed a Bachelor’s degree in in geology, geological engineering, or other related fields must apply to Program 1.2 or 2.2.

Research Track Coursework combined with Research Track
Program 1.1 Program 1.2 Program 2.1 Program 2.2
Completed M.Sc in geology or related fields Currently enrolled or completed B.Sc in geology or related fields Completed M.Sc in geology or related fields Currently enrolled or completed B.Sc in geology or related fields
3.50 GPA 3.60 GPA (First Class Honor) 3.25 GPA 3.25 GPA (Second Class honor)
Completed at least 35 credits of coursework in geology or related fields OR had outstanding research experience
Meet the minimum of one of the following English language requirement test: CU-TEP (45), IELTS (4.0), TOEFL-CBT (133), TOEFL-iBT (45)

 Program 1.1: Research Track (Application code: 3431)

 • Completed a Master’s degree in geology, earth sciences, geological engineering, or other related fields from academic institutions accredited by the Higher Education Commission
 • Received a minimum cumulative 3.50 GPA
 • Completed at least 35 credits of coursework in geology and/or related subjects for Master’s degree OR had an outstanding research experience such as a publication in an international, peer-reviewed journal as the first author
 • Meet the minimum of one of the following English language requirement tests: 45 points of the Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP), 4.0 points of of the IELTS test, 133 points of the computer-based TOEFL (CBT), or 45 points of the internet-based TOEFL (iBT)

Program 1.2: Research Track (Application code: 3432)

 • Currently enrolled in the last semester or completed a Bachelor’s degree in geology, earth sciences, geological engineering, or other related fields from academic institutions accredited by the Higher Education Commission
 • Received a minimum cumulative 3.60 GPA (First Class Honor)
 • Completed at least 35 credits of coursework in geology and/or related subjects for Bachelor’s degree
 • Meet the minimum of one of the following English language requirement tests: 45 points of the Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP), 4.0 points of of the IELTS test, 133 points of the computer-based TOEFL (CBT), or 45 points of the internet-based TOEFL (iBT)

Program 2.1: Coursework combined with Research Track (Application code: 3433)

 • Currently enrolled in the last semester or completed a Bachelor’s degree in geology, earth sciences, geological engineering, or other related fields from academic institutions accredited by the Higher Education Commission
 • Received a minimum cumulative 3.25 GPA (Second Class Honor)
 • Completed at least 35 credits of coursework in geology and/or related subjects for Bachelor’s degree
 • Meet the minimum of one of the following English language requirement tests: 45 points of the Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP), 4.0 points of of the IELTS test, 133 points of the computer-based TOEFL (CBT), or 45 points of the internet-based TOEFL (iBT)

Program 2.2: Coursework combined with Research Track (Application code: 3434)

 • Currently enrolled in the last semester or completed a Bachelor’s degree in geology, earth sciences, geological engineering, or other related fields from academic institutions accredited by the Higher Education Commission
 • Received a minimum cumulative 3.25 GPA (Second Class Honor)
 • Completed at least 35 credits of coursework in geology and/or related subjects for Bachelor’s degree
 • Meet the minimum of one of the following English language requirement tests: 45 points of the Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP), 4.0 points of of the IELTS test, 133 points of the computer-based TOEFL (CBT), or 45 points of the internet-based TOEFL (iBT)

General Guidelines for Application and Interview

 • Visit Graduate School of Chulalongkorn University website (www.grad.chula.ac.th) for online application form. Student must apply online and submit all required documents. In addition, students are highly encouraged to read through Chulalongkorn University Academic Regulations, Graduate Student Handbook, and other related documents on the Graduate School website.
 • Online application opens twice a year, approximately during this period
  • 1 April30 April (interview in May)
  • 16 September31 October (interview in November)
 • Applicant is expected to describe general ideas and plans of potential research dissertation during the interview
 • The original English test result must be submitted on the interview date at the latest
 • Visit http://www.geo.sc.chula.ac.th/program/phdgeology for more information about the department, the Ph.D. programs, and important announcements

Summary of Programs and Required Coursework


All students are required to pass Qualifying examination (2307897) within the 3rd semester of their registration.

Student must register 2307894 Seminar in Geology every semester (obigaotory).


For further inquiries regarding the Master program, please contact:


ประกาศ | Announcement list

 • Guideline for Qualifying Exam
 • Guideline for Research Proposal Submission
 • Guideline for Presenter in Seminar I Course
 • Guideline for Presenter in Seminar II Course
 • Guideline for Presenter in Seminar III Course
 • Guideline for Presenter in Seminar IV Course
 • Guideline for Dissertation Defence

Download all announcements here [ภาษาไทย | English]
(Last update September 2021)