Tagged: Senior project

Senior Project (2307499)

Senior Project (2307499)

การคิดค้นและจัดทำโครงงานวิจัยทางธรณีภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการและ/หรือในภาคสนามแก่ตัวนิสิตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปสู่ความเข้าใจที่จะช่วยแก้ปัญหาในสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน