ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 1/2567

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ได้จัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  และมีการสอบวัดผลในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  และให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ:  ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง  เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน  โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอให้นักเรียนผู้ทีสิทธิ์ทุกคนเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่มีการพักค้างคืนที่ศูนย์ฯ หรือที่โรงแรม

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้