ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 6/2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ได้จัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  และมีการสอบวัดผลในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา นั้น

ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน และลำดับสำรอง จำนวน ๔ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ:  ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง  เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน  โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร และในกรณีที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมและการสอบคัดเลือก ไม่ได้ตอบรับหรือแจ้งสละสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ฯ จะพิจารณาเรียกลำดับสำรองในอันดับถัดไปตามลำดับเข้าทดแทน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอให้นักเรียนผู้ทีสิทธิ์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ เมษายน – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่มีการพักค้างคืนที่ศูนย์ หรือที่โรงแรม ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมได้ที่ลิงก์  https://forms.gle/TuevApfV8dXGuptG8 ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้