ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 5/2566

เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน  ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมอบรม ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมสแกน QR code ด้านล่าง เพื่อเข้ากลุ่ม “TESO 2023 Chula” ในแอปพลิเคชันไลน์ และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม กรอกแบบสำรวจอาหาร จากลิงก์ https://forms.gle/7maYbd6qdGpr2pw46 เพื่อการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยพงษ์ เชนร้าย)

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

                                                                        วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย