ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4/2566

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ:  ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง  เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน  โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอแจ้งกำหนดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่มีการพักค้างคืนที่ศูนย์ ฯ หรือที่โรงแรม ซึ่งทางศูนย์ ฯ จะจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้าและบ่าย ในระหว่างวันที่มีการอบรม

ทั้งนี้ นักเรียนต้องมีการเข้าร่วมอบรมมากกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม ค่าย ๑ และสามารถเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ในลำดับต่อไป