ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 3/2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ นั้น

บัดนี้ การสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน  โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ:  ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง  เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน  โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร

ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   ค่าย ๑  ประจำปี ๒๕๖๖  ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่มีการพักค้างคืนที่ศูนย์ หรือที่โรงแรม ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมได้ที่ลิงก์  https://forms.gle/TuevApfV8dXGuptG8 ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  http://www.geo.sc.chula.ac.th  และ/หรือ
  • Facebook Page @GeologyChula  https://www.facebook.com/GeologyChula