วัตถุประสงค์

  • สร้างชุดเรียนรู้หินกับจุฬาสมาร์ทเลนส์ “Learning Rocks with CU Smart Lens” ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างจริงจากธรรมชาติ ทั้งหิน เเร่ และซากดึกดำบรรพ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว
  • สร้างเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ ภาพ

ภาพระหว่างการดำเนินโครงการ

แทรกภาพ