1st Junior Jewelry Exhibition

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 333 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานพบกับการเดินแบบแสดงผลงานเครื่องประดับ การนำเสนอ บอกเล่าเรื่องราวผลงานที่นิสิตได้ออกแบบ การจัดแสดงเครื่องประดับจริงให้เยี่ยมชม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย