Tagged: ธรณีทัศน์2

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

วันที่ 18 – 24 มกราคม 2558 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 46 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2