นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

เส้นทางศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี พิจิตร อุตรดิตถ์ ลำปาง และตาก โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตได้ฝึกการทำงานในภาคสนาม และนำข้อมูลจากการสำรวจมาอภิปราย เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำรวจ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการบรรยายในภาคสนามแล้ว นิสิตยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองแร่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยด้วย

ปีนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเดินทางไปด้วยจำนวน 7 คน