Tagged: 2307217

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2307217 Field Methods in Geology II

วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 ฝึกงานพื้นฐานในการใช้แผนที่ระดับ และภาพถ่ายทางอากาศ การหาตำแหน่งจากแผนที่ บรรยายลักษณะหินโผล่ เก็บตัวอย่าง การทำแผนที่ธรณีวิทยา วัดชั้นหินเทคนิคสำรวจ การจัดระเบียบ การฝึกงาน การดำเนินงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน