2307217 Field Methods in Geology II

วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2

ฝึกงานพื้นฐานในการใช้แผนที่ระดับ และภาพถ่ายทางอากาศ การหาตำแหน่งจากแผนที่ บรรยายลักษณะหินโผล่ เก็บตัวอย่าง การทำแผนที่ธรณีวิทยา วัดชั้นหินเทคนิคสำรวจ การจัดระเบียบ การฝึกงาน การดำเนินงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน
[hr]

ผู้สอน

เอกสารประกอบการเรียน

สื่อมัลติมีเดีย