Tagged: Silicates

Earth Materials (2307211) and Earth Materials Laboratory (2307212)

Earth Materials (2307211) and Earth Materials Laboratory (2307212)

พื้นฐานและการจำแนกวัสดุธรณี สมบัติกายภาพของวัสดุของโลก การจำแนกแร่และหินเบื้องต้น ผลึกศาสตร์เบื้องต้นและเคมีแร่ การจำแนกกลุ่มแร่ซิลิเกตและไม่ใช่กลุ่มแร่ซิลิเกต วัฎจักรหิน การจำแนกหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

Mineralogy (2307225) and Mineralogy Laboratory (2307226)

Mineralogy (2307225) and Mineralogy Laboratory (2307226)

วิชาผลึกศาสตร์เบื้องต้นมุ่งเน้นให้นิสิตเข้าใจถึงความหลายหลากและลักษณะเด่นของแร่และระบบผลึกต่างๆในกลุ่มซิลิเกต นอกจากนี้ยังมีการสอนให้ใช้รู้จักคุณสมบัติของแสงที่สำคัญต่อการศึกษาแร่ และเน้นการใช้กล้องจุลทรรศน์และรังสีเอ็กซ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแร่ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างและองค์ประกอบรายละเอียดทั้งระบบ