ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายครั้งนี้ได้ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างทางธรณีวิทยาที่มีในท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รู้จักธรณีวิทยาในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

DSCN0844

DSCN0735

นักเรียนนั่งแบบทดสอบวัดความรู้ธรณีวิทยาก่อนเริ่มกิจกรรม

นักเรียนนั่งแบบทดสอบวัดความรู้ธรณีวิทยาก่อนเริ่มกิจกรรม

ฐานกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับหิน

ฐานกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับหิน

ฐานกิจกรรมเกีี่ยวกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ

ฐานกิจกรรมเกีี่ยวกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ

ฐานกิจกรรมความรู้ธรณีวิทยา

ฐานกิจกรรมความรู้ธรณีวิทยา

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ ลพบุรี

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ ลพบุรี

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี

สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม บริเวณเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี

กิจกรรมบายศรี

กิจกรรมบายศรี

กิจกรรมกลุ่ม/สันทนาการ

กิจกรรมกลุ่ม/สันทนาการ

DSCN0839