กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาธรณีวิทยา จัดกิจกรรม “เรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกของเรา การกำเนิดหิน ซากดึกดำบรรพ์ และพิบัติภัยทางธรณีวิทยา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 100 คน โดยภายในงานมีการแบ่งเป็นฐานย่อยตามหัวข้อ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้หมุนเวียนตามฐาน ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้จากนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา พร้อมกับการตอบปัญหาน่าคิด

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับเอกสารประกอบความรู้ สมุด และไดโนเสาร์กระดาษกลับไปประกอบที่บ้านด้วย

Photo 24-02-2015 09 16 43