2307441 Historical Geology

ธรณีประวัติ

ประวัติการศึกษาทางธรณีวิทยา แนวคิดของนักธรณีวิทยาคนสำคัญ กำเนิดมาตรธรณีกาล และเหตุการณ์สำคัญตลอดช่วงเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติโลก

ผู้สอน

เอกสารประกอบการเรียน


 ความรู้เพิ่มเติม