นิสิตเก่าภาควิชาฯ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561

ภาควิชาธรณีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นิสิตเก่า รหัส 5732732023 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านธรณีฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตชาวไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในสาขาวิชานั้น ๆ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดแล้ว

รับชมพิธีถวายบังคมลาศึกษาต่อได้ที่ ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  https://youtu.be/UG7osVGnTZM?t=266