ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ และ ระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องสอบ

ด้วยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ นั้น

ขณะนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘:๓๐ – ๑๑:๓๐ น. เป็นระยะเวลา ๓ ชั่วโมง ณ ห้อง M01 อาคารมหามกุฏ (MHMK) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารประกอบการสมัครตัวจริงทั้งหมดมายื่นในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แจ้งไว้ในประกาศอย่างเคร่งครัด


แผนที่ อาคารมหามกุฏ (MHMK) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย