ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๓/๒๕๖๕

เรื่อง ระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรองและป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องสอบ (ฉบับปรับปรุง)

ด้วยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอยกเลิกประกาศในเนื้อหา “เรื่อง ระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องสอบ” ในประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ และระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องสอบ และให้ใช้ประกาศ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ แทน ดังนี้

ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ ๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้องสอบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

๒. ก่อนวันสอบ ให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง หรือด้วยวิธีที่มีความแม่นยำกว่า เช่น Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) โดยให้ถ่ายรูปหรือนำผลการตรวจว่า “ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีผลตรวจเป็นลบ” มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ โดยผลตรวจจะต้องอยู่ภายใน ๗๒ ชั่วโมง นักเรียนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบได้

๓. จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออกสนามสอบ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

๔. ในวันสอบ นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยกำหนดให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอนุญาตให้นักเรียนนำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นเข้าห้องสอบได้ เช่น ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ (หมายเหตุ: ในการสอบ ต้องใช้กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์)

๕. นักเรียนต้องเข้าห้องสอบทันที เมื่อมีสัญญาณเริ่มการสอบ ในกรณีที่นักเรียนมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และถือว่าเป็นการขาดสอบ

๖. เมื่อเข้าห้องสอบ ให้ตรวจสอบและนั่งสอบตามลำดับที่หรือหมายเลขประจำตัวสอบ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเท่านั้น

๗. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยพลการ การออกนอกห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ถือเป็นการกระทำโดยทุจริต

๘. นักเรียนสามารถออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบ

ในกรณีที่นักเรียนต้องการขออนุญาตเข้าห้องน้ำ สามารถทำได้ครั้งละ ๑ คน ให้ยกมือขึ้นและเดินลงมาหาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้เป็นผู้พาออกไป

ในกรณีที่นักเรียนต้องการส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและนำข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมดมาส่งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงจะออกจากห้องสอบได้

๙. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ให้นำข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด ส่งคืนที่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงจะออกจากห้องสอบได้

๑๐. ห้ามนักเรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตในการสอบ การส่ง แสดง เก็บ นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีเนื้อหา ข้อความ สูตร สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในห้องสอบ ถือเป็นการกระทำโดยทุจริต อาจมีบทลงโทษให้ไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ และไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการนี้

๑๑. ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามารอในบริเวณอาคารที่จัดสอบทุกกรณีทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองสามารถมาส่งและมารับนักเรียนในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยให้นัดหมายกับนักเรียนให้เรียบร้อย

๑๒. ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำหนดการและรูปแบบการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.geo.sc.chula.ac.th/ และ/หรือ Facebook Page @GeologyChula https://www.facebook.com/GeologyChula/ และ/หรือ Facebook Group ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/414924420603093

ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศผลการสอบคัดเลือกเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น โดยจะไม่แจ้งคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕