ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับสมัครและจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการอบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน และลำดับสำรอง จำนวน ๑๐ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ: ลำดับที่รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรองทั้ง ๑๐ คน ดังที่แสดงในตาราง ประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น และเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร และเนื่องจากนักเรียนในลำดับสำรองทั้ง ๑๐ คน มีผลคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากัน จึงขอให้นักเรียนในลำดับสำรองดังกล่าวที่ประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ ส่งเรียงความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ขนาดความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ A4 แนบมาพร้อมกับแบบตอบรับและยินยอม ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการพิจารณาเรียกลำดับสำรองในอันดับถัดไปเข้าทดแทนในกรณีมีนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลำดับสำรองทุกคน ยืนยันสิทธิ์หรือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดย ส่งแบบตอบรับและยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายฯ มาที่อีเมล admgeocu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ ทางศูนย์ฯ จะติดต่อเรียกลำดับสำรองในอันดับถัดไปเข้าทดแทน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำหนดการและรูปแบบการอบรมภายในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ ประกาศของมูลนิธิ สอวน. และรัฐบาล ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลำดับสำรองทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  • – เว็บไซต์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.geo.sc.chula.ac.th และ/หรือ
  • – Facebook Page @GeologyChula https://www.facebook.com/GeologyChula และ/หรือ
  • – Facebook Group ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/414924420603093