Tagged: ดร.สกลวรรณ ชาวไชย

นักวิจัยพบหลักฐานความแปรปรวนของลมมรสุมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในอดีต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ...