Tagged: มกราคม61

ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า” นำเสนอโดย คุณวิศรุต เตชะสุวรรณวงศ์ นักธรณีวิทยาประจำเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา ในปัจจุบันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในประเทศไทย มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบทั้งถ่านหิน ปิโตรเลียม รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ การที่จะค้นหาแหล่งทรัพยากรเหล่านี้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในด้านธรณีวิทยา โดยในประเทศไทยนั้นแหล่งทรัพยากรถ่านหินมีความสำคัญมากต่อการนำมาใช้ผลิตกระไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอถึงแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาในการสำรวจ หน้าที่ของนักธรณีวิทยาในเหมืองถ่านหิน โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากนักธรณีวิทยาโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการทำงานด้านนี้ นายวิศรุต...

บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ “บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา