บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ “บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

ปัจจุบันความรู้ทางด้านธรณีวิทยาได้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในงานด้านวิศวกรรมธรณี ทั้งวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรมปิโตรเลียม ดังนั้นความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาที่ดี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการนำไปใช้ในด้านวิศวกรรมธรณี รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักธรณีวิทยาในสายงานด้านนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน

การสัมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอถึงบทบาทของนักธรณีวิทยาในสายงานด้านวิศวกรรมธรณี ว่านักธรณีมีหน้าที่อะไรบ้าง ตำแหน่งและลักษณะงานเป็นอย่างไร สามารถนำความรู้ทางด้านธรณีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในสายงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการสัมมนาในครั้งนี้ยังได้นำเสนอแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านวิศกรรมธรณีในด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและการทำงานของวิทยากรอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจสายงานหรือการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมธรณี


ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทและปริญญาเอก จาก Mining Engineering – Michigan Technological University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย