ภาควิชาธรณีวิทยารับมอบ Chula Smart Lens

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ มอบชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน จำนวน 50 ชุด แก่ภาควิชาธรณีวิทยา โดยหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนนี้พัฒนาโดยคณะนักวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ร่วมกับกล้องของสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตสามารถเปลี่ยนศักยภาพการถ่ายรูปของสมาร์ทโฟนให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบพกพากำลังขยายปานกลาง (20–50 เท่า) หากมีการขยายเพิ่มเติมด้วย digital zoom ของสมาร์ทโฟนก็จะทาให้ได้กำลังขยายสูงถึง 400 เท่า ขึ้นอยู่กับรุ่นและประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน

ในทางธรณีวิทยาศักยภาพของกำลังขยายปานกลางนี้ตอบสนองกิจกรรมและภาระกิจที่หลากหลายที่ใช้ประโยชน์ของภาพถ่ายระดับไมโครสโคปในการแก้ปัญหา เช่น การศึกษาหิน แร่ ตะกอน และฟอสซิล ในภาคสนามและเก็บบันทึกภาพได้จากการสำรวจโดยทันที ทั้งนี้สามารถนำไปศีกษาต่อยอดในห้องปฎิบัติการต่อไป

โดยการพัฒนาชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนสาหรับธรณีวิทยานี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนวิจัยมุ่งเป้า คณะวิทยาศาสตร์ (SciSuperIII) ในโครงการ Innovation and Standard Enhancement of Smartphone Microscope Kit ของทีมศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ โดย อ.ดร.สกลวรรณ ชาวไชย เป็นหัวหน้าโครงการย่อย

ในส่วนของภาควิชาธรณีวิทยา และ อ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการนำอุปกรณ์ไปใช้งานจริงในพัฒนาการเรียน การสอน และการออกภาคสนามประจำปี 2560 นี้