แผ่นดินไหวและการเอาตัวรอด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ และตัวแทนนิสิต จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่อง “อุบัติภัยแผ่นดินไหว สาเหตุและวิธีทำให้รอดชีวิต” ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

กิจกรรมประกอบด้วย การฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 การบรรยายสาเหตุและความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และการฝึกปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

หลังจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะได้จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีอุบัติภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อไป ตามหลัก “หมอบ ป้อง เกาะ มีสติ หนีไกล ไปที่ปลอดภัย”

[hr]