สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาธรณีฯ จุฬา ณ จ.เชียงราย

วันที่ 13 – 16 มกราคม 2558 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาภาควิชาฯ ร่วมกัน

วันแรกของการสัมมนาจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้นหนึ่ง ตึกธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตให้กับผู้ที่สนใจ

วันที่ 14 – 16 มกราคม 2558 บุคลากรและเจ้าหน้าที่เดินทางไปสัมมนาร่วมกัน ณ โรงแรมเอ็ม เรสซิเดนซ์ จ.เชียงราย และเยี่ยมชม วัดอุดมวารี อ.พาน และวัดร่องขุ่น อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

GeoCU-seminar2015-a

GeoCU-seminar2015-b

GeoCU-seminar2015-c