นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

[ข่าว] วันที่ 28-30 ต.ค. 2559 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 35 คน เดินทางไปฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การทำแผนที่การสำรวจ การจำแนกชนิดหิน การสังเกตธรณีวิทยาโครงสร้าง และการทำแผนภาพลำดับชั้นหินในพื้นที่จ.สระบุรี-ลพบุรี การเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307216 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 1 (Field methods in Geology I)