นิสิตธรณีฯ จุฬา ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาระดับนานาชาติ

ทีมนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยาชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยา ในงาน Asia Geoscience Student Conference & Exhibition (AGSCE) ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชุมวิชาการให้กับนักเรียนธรณีศาสตร์ ในกลุ่มประเทศเขตภูมิภาคเอเชีย อันประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ Universiti Teknologi Petronas รัฐเปรักประเทศมาเลเซีย

ทีมนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยาชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยา ในงาน Asia Geoscience Student Conference & Exhibition (AGSCE)

ทีมนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยาที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาและการแข่งขันจัดแสดงหินโผล่ ในงาน Asia Geoscience Student Conference & Exhibition (AGSCE)

โดยชมรมธรณีสัมพันธ์ได้มีส่วนร่วมในการเป็น Supporting Student Organisation ในงานครั้งนี้ และมีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Geoquiz Competition และ Outcrop Exhibition Competition ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • การแข่งขันตอบปัญหาด้านธรณีวิทยา (Geoquiz Competition)  ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี แร่วิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และความรู้ทั่วไปประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันกว่า 28 ทีม ทีมละ 3 คน จากประเทศผู้เข้าร่วม โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รอบการแข่งขัน ในแต่ละรอบจะมีกฏและกติกาที่แตกต่างกันไป ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหาในครั้งนี้ นิสิตจากภาควิชาฯ ส่งเข้าแข่งขัน 2 ทีม

ทีม A ได้รับรางวัลชนะเลิศ (champion prize) ประกอบด้วย นายธรรมปพน สรรพอุดม นายผดุงผล จิโนการ และ นางสาวศรีอมรา มีพริ้ง นิสิตชั้นปี 3

ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ซ้าย) นายธรรมปพน สรรพอุดม (กลาง) นายผดุงผล จิโนการ และ (ขวา) นางสาวศรีอมรา มีพริ้ง (ขวา)

ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ซ้าย) นายธรรมปพน สรรพอุดม (กลาง) นายผดุงผล จิโนการ และ (ขวา) นางสาวศรีอมรา มีพริ้ง (ขวา)

ทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd runner up prize) ประกอบด้วย นายพิชญ โหตรภวานนท์ และนายพงษ์ภัทร์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง นิสิตชั้นปี 4 และนายอนุภัทร วิจิตรบรรจงดี นิสิตชั้นปี 2

ทีมนิสิตผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกอบด้วย (ซ้าย) นายอนุภัทร วิจิตรบรรจงดี นิสิตชั้นปี 2 (กลาง) นายพิชญ โหตรภวานนท์ และ (ขวา) นายพงษ์ภัทร์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง นิสิตชั้นปี 4

ทีมนิสิตผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกอบด้วย (ซ้าย) นายอนุภัทร วิจิตรบรรจงดี นิสิตชั้นปี 2 (กลาง) นายพิชญ โหตรภวานนท์ และ (ขวา) นายพงษ์ภัทร์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง นิสิตชั้นปี 4

  • การแข่งขันจัดแสดงหินโผล่ (Outcrop Exhibition Competition) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม การแข่งขันครั้งนี้แต่ละทีมจะต้องเตรียมแบบจำลองหินโผล่บริเวณพื้นที่ศึกษาใดก็ได้มาจัดแสดง พร้อมทั้งข้อมูลงานวิจัย ตัวอย่างหิน ผลการวิเคราะห์จากห้องทดลอง และข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหินโผล่ โดยจะต้องนำเสนอในเวลา 10 นาที และอีก 5 นาทีสำหรับการตอบคำถาม ซึ่งการแข่งขันจัดแสดงหินโผล่ในครั้งนี้ ตัวแทนนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเข้าแข่งขัน 1 ทีม ประกอบด้วย นายพิชญ โหตรภวานนท์ นิสิตชั้นปี 4 นายวศิน มีสวย นางสาวกรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ไพบูลย์ และนายธรรมปพน สรรพอุดม นิสิตชั้นปี 3

หินโผล่ ที่นำมาจัดแสดง คือ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีนำเสนอทั้งแบบจำลองกายภาพย่อส่วน แบบจำลองหินโผล่ดิจิทัลสามมิติ และการใช้เทคโนโลยี AR ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd runner up prize)

ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การจัดแสดงหินโผล่ (ลำดับจากซ้ายไปขวา) นายธรรมปพน สรรพอุดม นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ไพบูลย์ นายพิชญ โหตรภวานนท์ นางสาวกรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล และ นายวศิน มีสวย

ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การจัดแสดงหินโผล่ (ลำดับจากซ้ายไปขวา) นายธรรมปพน สรรพอุดม นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ไพบูลย์ นายพิชญ โหตรภวานนท์ นางสาวกรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล และ นายวศิน มีสวย

นิสิตตัวแทนและภาควิชาธรณีวิทยาขอขอบคุณ มูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาส สำหรับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และ อ.ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล ที่อนุเคราะห์แบบจำลองหินโผล่ดิจิทัลสามมิติ

หินโผล่จำลองที่ได้รับรางวัลนี้ จะถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธพัณฑ์ธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. เป็นต้นไป