ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน Basic Geomorphology

ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน

ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน

ตําราเล่มนี้ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีช่ือว่า “ธรณีสัณฐานวิทยา” โดยได้แต่งและเรียบเรียงไว้ในปี พ.ศ. 2548

ในปีถัดๆ มาผู้เขียนได้ ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมให้เน้ือหาทันสมัยพร้อมกับออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ทุกปี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ธรณีสัณฐานวิทยา และปฏิบัติการธรณีสัณฐานวิทยา ให้กับนิสิตระดับ ปริญญาตรี ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ชูวงษ์
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2553

 

 

 


geomorphology03-montrigeomorphology04-montrigeomorphology05-montrigeomorphology06-montri

geomorphology02-montri