อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม2561

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้แก่ Mr.Ken-ichiro Hisada และ Mr.Yoshihito Kamata อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะ LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE มหาวิทยาลัยทสึคุบะและนิสิตชาวญี่ปุ่นอีก8 คน โดยโครงการครั้งนี้มีนิสิตชาวไทยเข้าร่วมจำนวน 15คนทั้งในชั้นปีที่สองและชั้นปีที่สาม

โดยภายในระยะเวลาดังกล่าวนิสิตได้รับความรู้ทางธรณวิทยาที่น่าสนใจมากมาย ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีสัณฐาน หินและแร่ที่พบได้ยากในประเทศไทย อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์และนิสิตทั้งสองชาติทำให้กิจกรรมการออกภาคสนามทัศนศึกษาธรณีวิทยาระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการในอนาคต