แผ่นดินไหว

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

จัดทำโดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download PDF File


ผลการศึกษาธรณีวิทยาแผ่นดินไหว

จัดทำโดยปัญญา จารุศิริ และ สันติ ภัยหลบลี้

Download PDF File

พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินไหว

จัดทำโดย ปัญญา จารุศิริ โรธนา ลดาชาติ และ สันติ ภัยหลบลี้

Download PDF File

ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

จัดทำโดย พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

Download PDF File

ประโยชนของภาพจากดาวเทียมต่อการศึกษาแผ่นดินไหว

จัดทำโดย ปัญญา จารุศิริ และ สุวิทย์ โคสุวรรณ

Download PDF File